top of page
Systeem- relatie en gezinstherapie

Systeemtherapie is een specifieke vorm van psychotherapie, het kan gaan om gezins- en relatietherapie maar ook individuele systeemtherapie is mogelijk. Iedereen maakt onderdeel uit van een of meerdere groepen mensen. De  mensen waarmee we relaties hebben, vormen ons ‘systeem’. Bij systeemtherapie ligt de nadruk op interacties, relaties en context. Systeemtherapie gaat er van uit dat je bent wie je bent in interactie met je omgeving. Thuis, op school, in ons werk of in onze vrije tijd hebben we contact met andere mensen. Met sommige personen hebben we een oppervlakkig contact, met anderen onderhouden we een intensieve of intieme relatie.

Ons gezin van herkomst is een belangrijk sociaal systeem. De relatie met onze ouders, broers en zussen, grootouders of andere familie speelt een grote rol in ons leven. Later wanneer we trouwen of gaan samenwonen staat de relatie met de eigen partner en de eventuele kinderen veel meer op de voorgrond. Collega’s op het werk en vrienden zijn andere belangrijke contacten en zijn ook personen waarmee we relaties onderhouden.

Context is een essentieel begrip binnen de systeemtherapie maar ook een breed begrip: het kan een specifieke plaats zijn, een gebeurtenis of situatie, een geschiedenis, een relatie en zo veel meer. Dus ook de samenleving waarin we leven maakt deel uit van onze context en bepaalt mee op welke manier we naar de wereld en ons leven kijken.

Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij moeilijkheden kunnen ontstaan. Een systeemtherapeut zal deze problemen altijd bekijken vanuit verschillende contexten en ziet een persoon steeds in verbinding en in relatie met zijn omgeving.  Er wordt niet gedacht in termen van schuld en oorzaak- gevolg maar wel naar "ieder zijn aandeel" in de manier waarop zaken lopen tussen mensen. De wijze waarop mensen dit persoonlijk aandeel opnemen of afwijzen, bepaalt of een situatie in stand wordt gehouden of kan veranderen. Een systeemtherapeut is meervoudig partijdig en probeert zich in te leven in ieder zijn standpunt. Daarnaast ligt de focus op steunbronnen en veerkracht.

Elk gedrag  houdt communicatie, een boodschap, in. Een systeemtherapeut onderzoekt samen met de cliënt(en) naar wat  moeilijkheden zoals bv. stress, depressie, angst, agressie, problemen in de relatie of in de opvoeding, eetproblemen, …. vertellen over het systeem. De cliënt zit in de knoei met gevoelens bij zichzelf en met wat gebeurt in zijn omgeving en kan of durft er niet over spreken, zodat het zich uit in gedrag. Tijdens de therapie gaan we samen op zoek naar de boodschap achter het gedrag van een persoon in zijn context. Soms gaat het over de ideeën die mensen hebben over hoe het leven zou moeten gaan, wanneer ben je een goede partner, ouder, werknemer, vriend(in), wat is een goede opvoeding,…. Deze ideeën zijn soms gegroeid binnen de familiegeschiedenis.

Spanningen en problemen horen tot op zekere hoogte bij het leven. Als de problemen ernstig zijn of lang duren, kunnen zij de draagkracht van één of meer gezinsleden ondermijnen. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten, een depressie, problematisch gedrag... Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners, hetzij tussen ouders en kinderen, soms zijn de problemen meer individueel van aard. Als het leed voor één van de gezinsleden te groot is geworden, kan het aangewezen zijn om een beroep te doen op een therapeut

Individuele systeemtherapie

Binnen individuele systeemtherapie ligt de focus op de betekenissen die mensen aan hun leefwereld geven: we onderzoeken samen hoe jij je verhoudt tot de ander en de wereld, op welke manier jij relaties aangaat, wat jij belangrijk vindt in jouw leven en binnen relaties, hoe jij kijkt naar jezelf en wat jouw waarden zijn. We zoeken naar achterliggende emoties en terugkerende patronen. Je leert werkbare vaardigheden om je te verhouden tot wat jij moeilijk vindt in je leven.

We proberen naast de zaken waar je momenteel tegen aanloopt ook oog te hebben voor jouw kwaliteiten en krachten en exploreren hoe je deze meer op de voorgrond kan zetten. Daarnaast is er ook aandacht voor jouw context. Indien dit jou kan helpen, kunnen er ook mensen uit jouw naaste omgeving uitgenodigd worden om mee in dialoog te gaan. Zij zien zaken vaak vanuit een ander perspectief. Dit kan bedragen aan het verruimen van jouw verhaal.

Mogelijke thema’s: Relatie- en communicatieproblemen, omgaan met conflicten, echtscheiding, relatiebreuk verwerken, nieuw-samengestelde gezinnen, emotionele problemen, familiale moeilijkheden, moeilijkheden met sociaal contact, grenzen leren stellen, negatief zelfbeeld, assertiviteit, bindings- of verlatingsangst, keuzemoeilijkheden, kind-ouderproblemen, levensvragen, verwerking kinder- en jeugdtijd, rouwverwerking en verdriet, zingeving

Psychotherapeut:

  • Iris Cordons

  • Chloë Lazard

bottom of page